Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem http://orto-puls.pl  (dalej ortopuls.pl) prowadzony jest przez SKLEP MEDYCZNY ORTO-PULS KINGA CHWIST, z siedzibą w ul. Sosnowa 16/0.39 42-290 Blachownia , NIP 9491902460, REGON: 241853405, adres elektroniczny: kontakt@orto-puls.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego orto-puls.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu orto-puls.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych orto-puls.pl, w tym również sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego orto-puls.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach orto-puls.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy 

(art.71 Kodeksu cywilnego). 
 

Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. E-sklep orto-puls.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową orto-puls.pl 

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie orto-puls.pl, kliknięcie ikony ”dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego orto-puls.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta orto-puls.pl zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych orto-puls.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego orto-puls.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem orto-puls.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez klienta lub zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie o czasie realizacji produktów na zamówienie.

2.9. Przed złożeniem zamówienia bardzo prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@orto-puls.pl lub telefoniczny 792 940 740 w celu uzyskania informacji dotyczących dostępności towaru.

  

Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu orto-puls.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronie internetowej orto-puls.pl w trakcje składania zamówienia i wybrać dogodne dla niego warunki. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy, ilości oraz wagi towarów.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu orto-puls.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

       a) za pośrednictwem płatności elektronicznych realizowanych przez dotpay

       b) przelewem na rachunek bankowy

       c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym orto-puls.pl wystawiane są paragony fiskalne lub na życzenie faktury VAT.

3.7.* Darmowa wysyłka nie obowiązuje akcji promocyjnych

  

Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub transportu firmowego na terenie Częstochowy, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub do wskazanego miejsca na terenie Częstochowy

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej

4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

  

Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w orto-puls.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)

5.2. orto-puls.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak orto-puls.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. orto-puls.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz czytelne potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie orto-puls.pl (paragon lub faktura).

5.7. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta –  przesyłką na adres: Orto-Puls, ul.Sosnowa 16/0.39 42-290 Blachownia, lub osobiście do siedziby sklepu.

5.8. orto-puls.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta orto-puls.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

   

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego orto-puls.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do orto-puls.pl na adres: Orto-Puls, ul.Sosnowa 16/0.39 42-290 Blachownia, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta. 

7.2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

7.3. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: Orto-Puls, ul.Sosnowa 16/0.39 42-290 Blachownia 7.4. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, z oryginalnymi metkami oraz paragonem lub fakturą. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany, a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy itp.

7.5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Ochrona danych osobowych

8.1. orto-puls.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym orto-puls.pl.

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez orto-puls.pl produktach.

8.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest SKLEP MEDYCZNY ORTO-PULS KINGA CHWIST, z siedzibą w ul. Sosnowa 16/0.39 42-290 Blachownia , NIP 9491902460

, REGON: 241853405.

8.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  

Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez orto-puls.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie orto-puls.pl Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania. 

Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2019 r.